Hitesh Vinodchandra Shah
પરમાત્મા ભક્તિ, વિધિની શુધ્ધી, આત્માની ઉન્નતિ, જલદી મળે મુક્તિ.
 +91-9825303848


ÍèÁÌ Ìçï ÑÚtÕ

ÍýÇâÑ
         áâÍ ×âÈâÑâï Ú×í. ÊëÕ ½ç# ËÑô ÍÖâÒë áâÍÌâ ‘ÕÌÑâï »íå ÖçïÊÓ ÍÛ áâÕä Àë. »íå ÍçNÒ»Ñô éÊÒÑâï áâvÒçï Àë »ë áâÁÌâ Ðí½ãÕÔâÖÌâ ÕâÈâÕÓÇÑâï ÍÇ áâÍ ÍÓÑâtÑ ÐãkÈ sÕ#Í ãÕã×wÄ áÌçwÄâÌ »ëÑ »ÓÕçï ’ëåáë ¬ ÈëÌçï ÑÚtÕ ×çï Àë ¬ »ÓÕâÉä ×çï ÔâÐ ÍýâpÈ ÉâÒ ¬ »ëÕä ÓäÈë ÍèÁÌ ÐÇâÕÕçï ¬ ãÕ½ëÓë ’Ç»âÓä ÑëÛÕÕâÌä áâÍÌë ‘ÞâÖâ Éå Àë ! áÉÕâ Èí »íå áëÕâ ÖâÓâ »ë ÌÓÖâ ÍýÖï½ ‘ÕÌÑâï áâvÒâ Àë »ë ÁëÌâ »âÓÇë áâÍÌë ÍèÁÌ ÐÇâÕÕâÌä åcÀâ Éå Àë. ÈëÌä ÉíÅä ’Ç»âÓä áÚI áâÍÕâÑâï áâÕä Àë.
         ÍÓÑâtÑ ÐãkÈáë ‘ÕÌÌçï áãÐnÌ áï½ Àë. áâÒôÊë× áâÒôÐçãÑÌâ ÊÓë» ËÑôÑâï ÐãkÈ Ñâ½ôÌë ÍýâËânÒ áâÍÕâÑâï áâvÒçï Àë. ÑÌ jÒâÓë ãÕÍÊâáíÉä ¾ëÓâå ’Ò, ‘ÕÌÑâï Öï»Ôë×í ÏÚç ÖÈâÕÈâ ÚíÒ, áâãË vÒâãË éÍâãËÑâï »íå Ñâ½ô ÖçÂÈí Ì ÚíÒ, ÑâÌãÖ» ÈâÇ áÌçÐÕâÈä ÚíÒ, éÊzÕë½ áÌë áÁïÍâÑâï ãÊÕÖí ÍÖâÓ ÉÈâ ÚíÒ, ÍãÓãsÉãÈ »âÏç ÏÚâÓ ÁÈä ÚíÒ, ËâÒâô ÑçÁÏ ÍãÓÇâÑí Ì ÑÛÈâ ÚíÒ áâÕä »íå ÍÇ ÍÛíÑâï ’ë ÍýÖnÌÈâ ÍýâpÈ »ÓÕä ÚíÒ Èí ÞâÌä ÑÚâÍç#Øíáë áâÍÇÌë ÍÓÑâtÑ ÐãkÈÌí Ñâ½ô Êë¼âÅÒí Àë. ÈëÑâï ÍÇ ãÁÌ×âÖÌ dÆÍÇë ÁÇâÕë Àë »ë “éÍÖ½âôð ÜÒï ÒâïãÈ, ãÀYnÈë ãÕGÌÕlÔÒð, ÑÌð ÍýÖnÌÈâÑëãÈ, ÍèjÒÑâÌë ãÁÌëœÓë” Ùä ‘ÌëœÓ ÊëÕÌä ÐãkÈÐâÕÉä Íè’ »ÓÕâÉä éÍÖ½íô ÏËâ ÜÒ ÍâÑë Àë, ãÕGÌíÌä ÕëÔÅäáí ÀëÊâå ’Ò Àë áÌë ÑÌ ÍýÖnÌÈâÌë ÍýâpÈ »Óë Àë.
         áâÍÇâ ÊÓë» ËâüÑ» áÌçwÄâÌíÑâï ÍÓÑâtÑÐãkÈ ÄâïÖäÄâïÖäÌë ÐÓÕâÑâï áâÕä Àë. ãÕãÕË Íý»âÓÌâ ÍèÁÌí ÐÇâÕÕâÉä ×çÐÐâÕíÌä áãÐÕöã} ÉâÒ Àë. ÍâÍ»Ñô ÄëÔâÒ Àë Ìâ× ÍâÑë Àë. ÍçNÒ»Ñô éÍâüÁÈ ÉÈâ ‘ÕÌÑâï áâÕÈâ ãÕGÌí áïÈÓâÒí ÊèÓÉâÒ Àë. ÖïÖâÓÑâï ÏëÄâ Àäáë ÑâÃë ¾Çâ ÖâÓâÌÓÖâ ÍýÖï½í áâÕÕâÌâ.»íå Êçð¼Ê ÍýÖï½Ñâï (×âÓäÓ» ÏäÑâÓä, ÑâÌãÖ» ÚÈâÖâ, ÑÓÇ ÍýÖï½ ãÕ½ëÓë) ãÌÓâ× ÉÕâÌâ ÏÊÔë ÑÌÌë ÍÓÑâtÑÐãkÈÑâï ’ëÅÕâÉä ÌÕä ×ãkÈÌí Öï¿âÓ ÉâÒ Àë. Èë Èë ÍãÓãsÉãÈÑâïÉä ãÌüÕGÌë ÏÚâÓ Ìä»Ûä ×»âÒ Àë. »íå áëÕí ×çÐ ÍýÖï½ áâÕë (ÁnÑãÊÕÖ, ÔgÌÍýÖï½, ÔgÌãÈÉä, ½öÚÍýÕë×, Êç»âÌ áíÎäÖ ÎëkÃÓäÌçï éÊz¾âÃÌ ãÕ½ëÓë) tÒâÓë ÍÇ ÍèÁÌ »ÓâÕÕâÉä ÖâïÖâãÓ» ÐâÕíÌä Íçãwà »ÓÕâÌë ÏÊÔë ËÑôÐâÕÌä Õöã} ÉâÒ Àë.
         ÍèÁÌíÑâï ãÕ×ëØ »ÓäÌë ÑïÝ ÈïÝ áÌë ÒïÝ ]âÓâ ÍíÂëÃäÕ é’ô étÍnÌ ÉâÒ Àë. ÁëÌâ ]âÓâÕâÈâÕÓÇ ÍýÎèãlÔÈ ÏÌë Àë ×ç} ÏÌë Àë. ãÊvÒ ¿ëÈÌâÌçï áÕÈÓÇ ÉâÒ Àë. ÊìÕä ×ãkÈáíÌä ’½öãÈ ÉâÒ Àë.ÈëÉä Áë ÁgÒâáë ÍèÁÌ ÐÇâÕâÒ tÒâï ÓÚëÔä Ìë½ëÃäÕäÃä ÊèÓ ÉâÒ Àë.á×çã}áí ÊèÓ ÉâÒ Àë. Ùä ãÖ}¿®Ìä áâÓâËÌâ »ÓÕâ ]âÓâ ÙäÍâÛ áÌë ÑÒÇâÌâ ‘ÕÌÑâï áÊzÐèÈ ÍãÓÕÈôÌ áâvÒçï, Ùä ÐkÈâÑÓ sÈíÝÌâ ÍýÐâÕë ÑâÌÈçï½ÖçÓä Ñ.Öâ. Ôí¼ïÅÌä ÏëÅäÌâ ÏïËÌíÑâïÉä ÑçkÈ ÉÒâ, Ùä ÍâœôÌâÉ ÊâÊâÌâ áãÐØë» ÁÛÌâ ÍýÐâÕë »öwÇ ÑÚâÓâ’Ìë Òç}Ñâï ÁÓâÖï¾ éÍÓ ãÕÁÒ ÍýâpÈ ÉÒí. áâÕâ áÌë» éÊâÚÓÇí áâÍÇÌë ÍýÐçÑÒ ÏÌÕâ ÑâÃë ÍýëÓÇâ ÍçÓä ÍâÅë Àë.
         áâÍÇÌë áâÕâ ÍèÁÌí ÐÇâÕÕâÉä ‘ÕÌÑâï ×âïãÈÖÑöã} ÑÛë, ãÊvÒÐâÕíÌä áãÐÕöã} ÉâÒ Àë. »çÃçïÏÑâï ÖïÍ ÕËë, ËÑô áâÓâËÌâÌâ ÍãÓÇâÑí ’½öÈ ÉâÒ, Öï¾Ñâï ÍÇ áÌçwÄâÌíÌâ ÍýÐâÕë kÔë× »ï»âÖÌçï ÕâÈâÕÓÇ ÊèÓÉâÒ, ÊÓë» ÖBÒíÌâ ÑÌÑëÛ ÕËë, ÍÓÑâtÑâÌä áâÞâ áÌçÖâÓ áâ½Û ÕËÕâÌä ×ãkÈ ÑÛë áÌë áïÈë ÑçãkÈ #Íä ÔxÑäÌä ÍýâãpÈ ÉâÒ Àë.
         »íåÍÇ ÍèÁÌ ÐÇâÕÕçï ÚíÒ Èí sÉâÌ áë»ÊÑ ÍãÕÝ ÚíÕçï ’ëåáë. ×ÓäÓÌä ×çã} ÍÇ ÏÓâÏÓ ÚíÕä Á#Óä Àë. ÕsÝí á¼ïÅ ÚíÕâ ’ëåáë. é¿âà »ë éÊzÕë½ »ë áÁïÍâ ÐÒâô ÑÌÉä ÍÇ ÍèÁÌ Ì ÐÇâÕâÒ. ÍèÁÌ ÑâÃëÌä ÈÑâÑ Öâѽýä ù¿âÑâï ù¿ä ½çÇÕ^ââÕâÛä ÚíÕä ’ëåáë. ½ç# нÕïÈÌä ãÌÙâ ÑÛë Èí áãÈ é^âÑ.
         áïÈë ãÕãËÌä ×çã} ¼çÏ Á Á#Óä Àë. ÑïÝíÌçï ×ç} éc¿âÓÇ ÕâÈâÕÓÇÌë ÍãÕÝ ÏÌâÕë Àë. ÁëÌâ ]âÓâ ÊìÕä ×ã»ÈÌçï áÕÈÓÇ ÉâÒ Àë, _ÊÒ áÌë ÑÌ ÍãÕÝ ÏÌë Àë. áë»â½ý ã¿^âë ÉÈçï áÌçwÄâÌ áÕSÒ ÑçãkÈ ÍÊë ÍÚo¿âÅÌâÓçï ÏÌë Àë.
         áâÍÌë »íå ÍÇ ÍèÁÌ ÐÇâÕÕçï ÚíÒ áÉÕâ »íå ÍÇ áÌçwÄâÌ »ÓâÕÕâ ÚíÒ Èí áÕSÒ ÎíÌÉä, #Ï# áÉÕâ áÚI áâÍëÔçï ÎíÑô ÐÓäÌë ÖïÍ»ô »ÓÕâ ãÕÌïÈä.